Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur of overeenkomst tussen Anubis Care BVBA (Donksesteenweg 212, 2930 Brasschaat, België – BTW BE 0809.628.613) (“Anubis”) en haar klant (de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de Klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

2. Totstandkoming van overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, offertes en contractvoorstellen van Anubis zijn vrijblijvend en binden haar als dusdanig niet. Tussen Anubis en de Klant komt pas een overeenkomst tot stand op het ogenblik van een orderbevestiging ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Anubis de ondertekening van een schriftelijke overeenkomst.
2.2. Anubis verkoopt uitsluitend aan niet-consumenten. De Klant erkent en bevestigt dat hij uitsluitend producten aankoopt voor professionele doeleinden en niet voor privégebruik en dat hij zich niet kan beroepen op de regelgeving ter bescherming van consumenten.

3. Prijs en betaling

3.1 De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de orderbevestiging of in de door Anubis gehanteerde prijslijsten zoals die van toepassing zijn van tijd tot tijd. Tenzij anders vermeld, zijn deze prijzen exclusief BTW. 
3.2 Bij bestellingen van apparatuur en meubilair dient op het ogenblik van de orderbevestiging een voorschot van minimum 25% van het totaalfactuurbedrag (exclusief BTW) (met een minimum van 250 EUR) te worden betaald. Annulering van een bestelling is enkel mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Anubis. Ingeval van een door Anubis toegestane annulering van een bestelling door de Klant, wordt het voorschot niet gecrediteerd (ongeacht de hoogte van het voorschot). Speciaal op vraag van de Klant bestelde producten en goederen kunnen niet worden geannuleerd en worden integraal aan de Klant aangerekend.
3.3 Behoudens afwijkende bepaling in de orderbevestiging/overeenkomst of op de factuur, is de factuur van Anubis contant betaalbaar bij de levering. Facturen dienen te worden geprotesteerd binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant echter niet op.
3.4 In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlintrest van 1% per maand verschuldigd, en dit voor elke reeds begonnen maand. Bovendien is de Klant in geval van niet-tijdige betaling van een factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het onbetaalde factuurbedrag met een minimum van 125€, onverminderd het recht van Anubis om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Alle invorderingskosten zijn ten laste van de Klant. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag (i) is Anubis, zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding, tevens gerechtigd om de overige bestellingen van de Klant op te schorten tot gehele betaling van de factuur; en (ii) worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Schuldvergelijking door de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde kosten, daarna op de intresten en vervolgens op de hoofdsom van de oudste nog openstaande factuur.

 

4. Levering, transport, risico- en eigendomsoverdracht

4.1 De leveringstermijnen worden door Anubis enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Anubis niet. Eventuele overschrijdingen van deze termijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding. 
4.2 Bestellingen worden in principe gratis geleverd per TAXIPOST vanaf een aankoopbedrag van 250 EUR (exclusief BTW). Bij bestellingen met een waarde van minder dan 250 EUR (exclusief BTW), wordt een bijkomende toeslag (voor transport, administratie en milieu) van 12,50 EUR aangerekend. Anubis behoudt zich te allen tijde en om welke reden dan ook het recht voor om eenzijdig te beslissen om de goederen zelf bij de Klant af te leveren. In dat geval verbindt de Klant zich ertoe om iemand ter beschikking te stellen om Anubis te helpen bij het lossen. In dat geval wordt een transportkost van 75 EUR aan de Klant aangerekend. Groter meubilair en bepaalde apparatuur wordt standaard door Anubis zelf afgeleverd. Bij levering van meer dan 15 liter vloeistof (bv. alcohol, demiwater, spray, vloeistof) wordt een vloeistoftransporttoeslag van 0,50 EUR aan de Klant aangerekend. 
4.3 Anubis behoudt zich het recht voor om te leveren onder rembours of contante betaling. Levering onder rembours of contante betaling is standaard onder meer in geval van gebrek aan afname door de Klant gedurende de afgelopen 10 maanden, betalingsachterstand, (verwachte) kredietwaardigheid of solvabiliteitsproblemen en wanbetaling door de Klant in het verleden, leveringen van meer dan 500 EUR, leveringen van elektrische apparatuur (met stekker) en meubilair. Bij verzendingen onder rembours behoudt Anubis zich het recht voor om 5 EUR (excl. BTW) rembourstoeslag aan te rekenen.
4.4 Indien een bestelling niet compleet kan worden verzonden aan de Klant, vermeldt Anubis bij de hoofdlevering de producten die ontbreken. Automatische nazending van de ontbrekende producten dient door de Klant te worden aangevraagd. De nazending wordt zo spoedig als mogelijk na binnenkomst van de ontbrekende goederen aan de Klant verzonden. Nazendingen van 75 EUR en meer (exclusief BTW) zijn gratis. Voor nazendingen van minder dan 75 EUR (excl. BTW) wordt een verzendingskost van 5 EUR aangerekend.
4.5 Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, geschiedt de levering op de maatschappelijke zetel van de Klant tot direct achter de eerste deur op de begane grond. De Klant verbindt er zich toe om de goederen in ontvangst te nemen en daartoe de vereiste ruimte vrij te maken. 
4.6 De Klant is verplicht om de bestelde producten op de vooropgestelde leveringsdata (of enige andere datum die door Anubis aan de Klant werd meegedeeld) in ontvangst te nemen. De Klant ondertekent bij inontvangstname de leveringsbon met vermelding van zijn naam en “voor ontvangst goederen”. Indien de producten op het moment van de levering niet door de Klant in ontvangst worden genomen, is Anubis gerechtigd om de producten voor rekening en risico en op kosten van de Klant op te slaan. Deze bewarende maatregel schort de betalingsverplichting in hoofde van de Klant echter niet op. 
4.7 De verkochte producten blijven eigendom van Anubis tot op de volledige betaling van de factuur (incl. kosten en intresten). Niettemin zullen de risico’s van verlies of vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen door de Klant vanaf de orderbevestiging. 
4.8 Onverminderd artikel 3.2 geschieden retourzendingen op kosten van de Klant en worden uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande uitdrukkelijk toestemming van Anubis. Ongefrankeerde retourzendingen worden altijd door Anubis geweigerd.

5. Controle en klachten

5.1 Op alle leveringen van Anubis zijn de Service & Garantievoorwaarden van toepassing, zoals vermeld op de website www.anubiscare.be en verkrijgbaar op aanvraag.
5.2. De Klant verbindt zich ertoe om de verkochte goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde goederen overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Onverminderd de toepassing van de Service & Garantievoorwaarden van Anubis, dienen eventuele zichtbare gebreken betreffen de geleverde goederen binnen een termijn van drie (3) dagen na de levering schriftelijk aan Anubis te worden gemeld. Protest na het verstrijken van deze termijn wordt niet meer in aanmerking genomen door Anubis. Bij aanvaarding van een geldig protest, zal Anubis de geleverde goederen terugnemen en gratis opnieuw leveren, repareren of crediteren onder aftrek van 15% van de netto-factuurwaarde. Anubis is in geen enkel geval gehouden tot enige vorm van schadevergoeding.
5.3 Voor de door Anubis geleverde producten is de duur en de omvang van de waarborg van Anubis steeds beperkt tot de waarborg die wordt toegekend door de producent / leverancier van Anubis van de desbetreffende producten (‘back-to-back’) zoals uitdrukkelijk vermeld op de factuur, op voorwaarde dat de richtlijnen vermeld in de “Service en Garantievoorwaarden” vermeld op de website strikt door de Klant worden nageleefd De waarborg van Anubis voor niet-conforme producten bestaat enkel uit de creditering van (een deel van) de desbetreffende factuur. De toepassing van de waarborg kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Anubis (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, opzettelijke of zware fout of haar bedrog. Voor overige fouten is Anubis niet aansprakelijk. Anubis kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade veroorzaakt door verkeerd of onrechtmatig gebruik van een product door de Klant. Ingeval Anubis aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Anubis steeds beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Anubis is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Anubis is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 
6.2 Anubis is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de Klant ingeval van overmacht (met inbegrip van doch niet uitsluitend vertragingen te wijten aan Anubis leveranciers, opdrachtgevers en onderaannemers). Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Anubis opgeschort. Overmacht in hoofde van de Klant wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Terugroeping

Op eerste verzoek van Anubis verbindt de Klant er zich toe om producten die zij in het verkeer heeft gebracht en waaraan een gebrek kleeft of waaraan een gebrek zich dreigt te openbaren op eigen kosten en binnen een door Anubis te bepalen termijn uit de markt te nemen (terugroeping). De compensatie van Anubis aan de Klant voor de terugroeping van producten bestaat enkel uit de creditering van (een deel van) de desbetreffende factuur. De terugroeping van producten kan in geen enkel geval aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding door Anubis.

8. Ontbinding

Anubis heeft het recht om de overeenkomst met de Klant te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van tenminste zeven (7) kalenderdagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; (ii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement; (iii) in geval van een gerechtelijke reorganisatie in de zin van de Wet van 31 januari 2009 door de Klant, indien de Klant, ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn van 15 dagen in acht wordt genomen, in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voorvloeiende verplichtingen; (iv) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Klant; of (v) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Klant. In geval van ontbinding behoudt Anubis zich tevens het recht voor om een vergoeding te vorderen voor alle geleden kosten en schade en worden alle vorderingen van Anubis op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1 Alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
9.2 Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen.